Dokumenti

Individualni stručni radovi

Ovdje možete pogledati stručne radove tužilaca Tužilaštva BiH i stručnih saradnika Tužilaštva BiH:

 

- Marinko Jurčević, glavni tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "POLOŽAJ TUŽIOCA U KRIVIČNOM POSTUPKU"

- Marinko Jurčević, glavni tužilac Tužilaštva BiH, str. savjetnik Ramiz Huremagić - TEMA:  "ULOGA TUŽIOCA U ISTRAZI, SA POSEBNIM OSVRTOM NA NADZOR TUŽIOCA NAD RADOM OVLAŠTENIH SLUŽBENIH LICA"

- Marinko Jurčević, glavni tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "DOMAĆE PROCESUIRANJE PREDMETA RATNIH ZLOČINA I TRANZICIONA PRAVDA"

-  Miroslav D. Marković, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "JEDNAKOST U POSTUPANJU I / ILI PRINCIP ISTINE"

-  Miroslav D. Marković, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "USTUPANJE KRIVIČNOG GONJENA STRANOJ DRŽAVI"

- Miroslav D. Marković,  tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "ORGANIZOVANI KRIMINAL U PRESUDAMA SUDA BIH"

- Milorad Barašin, glavni tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "ZAŠTITA I PRUŽANJE POMOĆI ŽRTVAMA/SVJEDOCIMA ORGANIZOVANOG KRIMINALA"

- Milorad Barašin, glavni tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "ZAŠTITA I POMOĆ U ISTRAZI, PODRŠKA I POMOĆ TUŽILAŠTVIMA OD STRANE INSTITUCIJA VLASTI U ZAŠTITI SVJEDOKA KOJA DIREKTNO UTIČE NA EFIKASNOST ISTRAGE"

- Ibro Bulić, tužilac Tužilaštva BiH, TEMA: "PRAVNI KARAKTER KOMANDNE ODGOVORNOSTI I NJEN STATUS U MEĐUNARODNOM OBIČAJNOM PRAVU"

- Ismet Šuškić, tužilac Tužilaštva BiH, TEMA: "INTEGRIRANA FINANSIJSKA ISTRAGA USMJERENA KA ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINSKE KORISTI"

-  Diana Kajmaković, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "ISKUSTVA I PROBLEMI U PRIMJENI POSEBNIH ISTRAŽNIH RADNJI"

- Milorad Barašin, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "KOMANDNA ODGOVORNOST"

- Milorad Barašin, tužilac Tužilaštva BiH, Ćazim Hasanspahić, str. savjetnik Tužilaštva BiH - TEMA: "POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE: ZAKONITO PRESRETANJE

- Milorad Barašin,  tužilac Tužilaštva BiH - TEMA:  "ORGANIZOVANI KRIMINAL I KORUPCIJA U BIH"

- Milorad Barašin, Mirza Hukeljić, tužioci Tužilaštva BiH - TEMA: "PRETRESANJE POKRETNIH STVARI PREMA ZAKONU O KRIVIČNOM POSTUPKU"

- Ismet Šuškić, tužilac Tužilaštva BiH, TEMA: "ODUZIMANJE IMOVINE STEČENE KRIVIČNIM DJELIMA U BiH"

- mr.sci. Aleksandar Faladžić, str. savjetnik-kriminalista - TEMA: "ODUZIMANJE PRIHODA STEČENIH KRIVIČNIH DJELIMA"

- Miroslav Janjić, tužilac Tužilaštva BiH; doc.dr. Aleksandar Faladžić,str. savjetnik-kriminalista - TEMA: "SARADNJA TUŽIOCA I POLICIJSKIH AGENCIJA SA ASPEKTA EFIKASNOSTI OTKRIVANJA I DOKAZIVANJA KRIVIČNIH DJELA PREMA ZKP-u"

- Vladimir M. Simović,  tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "OBILJEŽJA ISTRAGE U ZAKONU O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE: AKTUELNA PITANJA I PRIORITETI DE LEGE FERENDA"

- Miroslav D. Marković, tužilac Tužilaštva BiH, Zamjenik rukovodioca Odjela III Tužilaštva BiH - TEMA : 'ODLUKA ESLJP U PREDMETU MAKTOUF DAMJANOVIC I VREMENSKO VAZENJE KAZNENOG ZAKONA'

- Miroslav D. Marković, tužilac Tužilaštva BiH, Zamjenik rukovodioca Odjela III Tužilaštva BiH - TEMA : ‘’PROCESNI POLOŽAJ TUŽITELJA U KAZNENOM POSTUPKU’’

- Miroslav D. Marković, tužilac Tužilaštva BiH, zamjenik rukovodioca Odjela III Tužilaštva BiH - TEMA : Ne bis in idem – prekršajni i (ili) kazneni postupak – (ne)otklonjena dilema”

- Diana Kajmaković, tužilac Tužilaštva BiH, Davor Knežević, str. savjetnik-istražitelj Tužilaštva BiH - TEMA: "Primjena posebnih istražnih radnji, način prikupljanja u istrazi i izvođenje dokaza na glavnom pretresu”

- Saša Sarajlić, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: “Svrha prethodnih prigovora na optužnicu u pozitivnom krivično-procesnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine”

- Ismet Šuškić, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: “Borba protiv korupcije” 

- Mersudin Pružan, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: ''Privremeno udaljenje sudija i tužilaca od vršenja dužnosti po osnovu donesene naredbe o provođenju istrage''

- Dr. Milorad Barašin, tužilac Tužilaštva BiH; doc.dr. Aleksandar Faladžić,str. savjetnik-kriminalista – TEMA: “Odnos tužioca i OSL policijskih agencija u fazi provođenja istrage prema ZKP-u BiH”

- Saša Sarajlić, tužilac Tužilaštva BiH; Tanja Matović, stručni saradnik Tužilaštva BiH - TEMA: "Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije"

- Sedin Idrizović, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "Izmjena optužnice na glavnom pretresu - dileme i različita primjena u praksi"

- Vedrana Mijović, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "Proceduralne i neproceduralne mjere zastite svjedoka u Bosni i Hercegovini"

- Mersudin Pružan, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "Prigovori prilikom ispitivanja svjedoka na glavnom pretresu"

- Vladimir M. Simovic, tužilac Tužilaštva BiH, koautor - TEMA: "Saradnja Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim krivičnim sudom"

- Hasan Pleh, stručni saradnik – savjetnik - pravnik Tužilaštva BiH - TEMA: "Krivičnopravni aspekti zaštite kompjuterskih sistema, analiza stanja i de lege ferenda prijedlozi"

- Hasan Pleh, stručni saradnik – savjetnik - pravnik Tužilaštva BiH - TEMA: "Rukovođenje policijom putem policijskih komesara i nezavisnih odbora kao perfidan modus uticaja politike na obavljanje policijskih poslova”

- Mirsada Karahmetović, stručni saradnik-pravnik Tužilaštva BiH, koautor - TEMA: "Cyber kriminal i zaštita privatnosti u cyber svijetu”  

- Senad Osmić, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "Odnos korupcije i klijentelizma"

- Hasan Pleh, stručni saradnik – savjetnik - pravnik Tužilaštva BiH - TEMA: "Okončanje istrage - kritički osvrt na zakonsko rješenje"

- Ivana Petković, tužilac Tužilaštva BiH; Džermin Pašić, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "Izazovi prilikom sprovođenja posebnih istražnih radnji u predmetima organizovanog kriminala”

- Ivana Petković, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "Sukob nadležnosti između Tužilaštva  Bosne i Hercegovine i tužilaštava u Bosni i Hercegovini"

- Vladimir M. Simovic, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "Udruženi zločinački poduhvat - mogućnosti i ograničenja"

  - Senad Osmić, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "Položaj oštećenog u krivičnim postupcima u Bosni i Hercegovini"

- Merisa Nurkić, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "'Paket aranžman' za migrante utvrđivanje imovinske koristi u krivičnom postupku"

 

- Vladimir M. Simovic, tužilac Tužilaštva BiH, koautor - TEMA: "Podstrekavanje na krivična djela terorizma: odgovornost i kažnjivost u međunarodnom pravu i pravu BiH"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba