Pravna saradnja

Saradnja sa tužilaštvima jugoistočne Evrope/zapadnog Balkana

U procesu saradnje zemalja regije, 30.03.2005. godine, došlo je do zaključenja „Memoranduma o razumijevanju između Ureda javnog tužioca Republike  Makedonije, Ureda javnog tužioca Republike Albanije, Ureda glavnog tužilaca Bosne i Hercegovine, Ureda Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ureda Republičkog tužioca Republike Srbije, Ureda Javnog tužioca Republike Crne Gore“ kao zemalja Zapadnog Balkana u okviru CARDS projekta u kojem je aktivno učešće uzelo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

Potpisnice navedenog Memoranduma su se saglasile da će sarađivati na području suzbijanja, provođenja istraga i krivičnog gonjenja počinitelja krivičnih djela sa područja organiziranog kriminala, kriminalnih grupa i zločinačkih organizacija. Saradnja se ostvaruje kroz razmjenu podataka, dokumenata i dokaza koji se odnose na sve oblike organiziranog kriminala. Potpisnici, nadalje, sarađuju s ciljem sprečavanja i suzbijanja korupcije i drugih mogućih oblika organiziranog kriminala. Potpisnice su se obavezale da će procijeniti svoje nacionalne propise i praksu radi poboljšanja zakonskih okvira i mehanizama u borbi protiv organiziranog kriminala.

Kao mehanizam za provedbu saradnje utvrđena je Nacionalna kontaktna tačka u Tužiteljstvu BiH, koja čini sastavni dio rasprostranjene regionalne tužilačke mreže kontaktnih tačaka zemalja potpisnica Memoranduma.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, svjesno porasta teških krivičnih djela, posebno organiziranog kriminala, nedozvoljene trgovine drogom, krijumčarenja ljudi, trgovine ljudima, trgovine oružjem, korupcije, pranja novca i međunarodnog terorizma i povezanim krivičnim djelima, zaključilo je više pojedinačnih Sporazuma o saradnji sa tužilaštvima susjednih zemalja:

„Protokol o saglasnosti u ostvarivanju i unapređenju međusobne saradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala, posebno organiziranog kriminala, nedozvoljene trgovine narkoticima, krijumčarenja ljudima, trgovine oružjem, korupcije, pranja novca, međunarodnog terorizma, ratnih zločina i sličnih pitanja od zajedničkog interesa između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Tužilaštva Bosne i Hercegovine“ koji je potpisan u januaru 2005. godine.

„Protokol o saglasnosti u ostvarivanju i unapređenju međusobne saradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala, posebno organiziranog kriminala, nedozvoljene trgovine narkoticima, krijumčarenja ljudima, trgovine oružjem, korupcije, pranja novca, međunarodnog terorizma, ratnih zločina i sličnih pitanja od zajedničkog interesa između između Vrhovnog državnog tužioca Republike Crne Gore i Tužilaštva Bosne i Hercegovine“ koji je potpisan u maju 2005. godine.

„Protokol o saglasnosti u ostvarivanju i unapređenju međusobne saradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala, posebno organiziranog kriminala, nedozvoljene trgovine narkoticima, krijumčarenja ljudima, trgovine oružjem, korupcije, pranja novca, međunarodnog terorizma, ratnih zločina i sličnih pitanja od zajedničkog interesa između između Repuličkog tužilaštva Srbije i Tužilaštva Bosne i Hercegovine“ koji je potpisan u julu 2005. godine.

„Sporazum o saglasnosti u ostvarivanju međusobne saradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala, između Ureda javnog tužioca Republike Makedonije i Tužilaštva Bosne i Hercegovine“ zaključen u martu 2005. godine.

 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba