Vijesti

OPTUŽENI ZA POREZNU UTAJU SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU. U BUDŽET BiH BIT ĆE VRAĆENO 66.754 KM

18.06.2014. 14:20

Optuženi Samir Peštalić sporazumno je priznao krivicu za krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 3. KZ-a BiH.

OPTUŽENI ZA POREZNU UTAJU SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU. U BUDŽET BiH BIT ĆE VRAĆENO 66.754 KM

Samir Peštalić, rođen 13.01.1977. godine u Gradačcu, gdje je i nastanjen, državljanin BiH, sporazumno je priznao krivicu za krivično djelo za koje se tereti i sa tužiocem Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH zaključio sporazum o priznanju krivice.

Prema navodima optužnice od 11.02.2014. godine, Samir Peštalić se tereti da je kao direktor i odgovorna osoba u preduzeću „PF Comerc“ d.o.o. Gradačac, u namjeri da izbjegne plaćanje poreza na promet proizvoda, u 2012. godini ostvario oporezivi promet koji nije u potpunosti prikazao u poslovnim knjigama. Nadalje, Samir Peštalić se tereti da nije evidentirao pomenutu robu kroz svoje poslovne knjige, niti ju je iskazao u mjesečnoj PDV prijavi za juli 2012. godine u namjeri da izbjegne plaćanje poreza na dodatu vrijednost, što je suprotno odredbama članovima 39. i 56. Zakona o PDV-u, odnosno, on nije obračunao porez na dodatu vrijednost u ukupnom iznosu od 66.754,00 KM, za koji iznos je oštetio budžet BiH.

U skladu sa sporazumom, tužilac i odbrana su saglasni da Sud BiH optuženom Peštalić Samiru izrekne uslovnu osudu tako što će mu utvrditi kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i istovremeno odredi da se ova kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 3 (tri) godine ne počini novo krivično djelo.

Također, optuženi se u smislu odredbi članova 60. i 63. KZ-a BiH obavezuje da vrati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom u iznosu od 66.754,00 KM u periodu od 2 (dvije) godine od dana pravosnažnosti presude, a u protivnom će se uslovna osuda opozvati i izreći izvršenje izrečene kazne.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH, te da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriče prava na suđenje, prava na ulaganje žalbe na krivičnopravnu sankciju koju mu izrekne Sud BiH, te mogućnosti postavljanja imovinsko-pravnog zahtjeva.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba