Vijesti

I VSTV BiH NEGIRAO PISANJA GLASA SRPSKE O REZULTATIMA TUŽITELJSTVA BiH

22.01.2014. 12:12

Demant VSTV-a BiH:

I VSTV BiH NEGIRAO PISANJA GLASA SRPSKE O REZULTATIMA TUŽITELJSTVA BiH
Procenti o ostvarenju norme sudija Suda BiH i tužilaca Tužilaštva BiH objavljeni u „Glasu Srpske“ nisu relevantni

(Sarajevo, 21. januar 2014.)

Povodom tekstova „Polovina tužilaca prespavala godinu“ i „Najlošiji sudija Meddžida Kreso“, objavljenih 16. i 17. januara 2014. godine u dnevnom listu „Glas Srpske“, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) želi da demantuje sadržaj spomenutih tekstova.

U cilju tačnog informisanja javnosti, VSTV BiH naglašava da procenti o ostvarenju norme sudija Suda Bosne i Hercegovine i tužilaca Tužilaštva Bosne i Hercegovine objavljeni u „Glasu Srpske“ nisu relevantni, kao i da nije naveden tačan ukupan broj riješenih predmeta od strane sudija Suda BiH i tužilaca Tužilaštva BiH.

Naime, u dopisu upućenom Narodnoj skupštinu Republike Srpske 25.12.2013. godine, kao Odgovor na Zaključke Narodne skupštine Republike Srpske, a koje je novinarka „Glasa Srpske“ koristila kao izvor informacija, uz izvještaje o radu pojedinačnih sudija Suda BiH i pojedinačnih tužilaca Tužilaštva BiH, naznačena je bitna činjenica koja nije objavljena u tekstovima, a to je, citirano iz dopisa: „Izvještaji pokazuju broj i vrstu predmeta koju je svaki nosilac pravosudne funkcije riješio tokom 2012. godine, ali napominjemo da procenti o ostvarenju norme nisu relevantni jer orijentaciona mjerila za rad sudija Suda BiH nisu bila na snazi čitavu 2012. godinu, a orijentaciona mjerila za rad tužilaca Tužilaštva BiH su se počela primjenjivati tek od 1.1.2013. godine“.

U tekstovima se također može vidjeti da prilikom iznošenja broja predmeta koje su riješili sudije i tužioci Suda BiH i Tužilaštva BiH nije naveden ukupan broj riješenih predmeta, čime se stvara pogrešna slika o radu nosilaca pravosudnih funkcija i kreira dojam da su sudije i tužioci ovih pravosudnih institucija ostvarili značajno manje rezultate od stvarno postignutih u 2012. godini. Bez namjere da navodimo rezultate rada za svakog pojedinačnog sudiju i tužioca, navest ćemo samo jedan primjer vezan za jednog od tužilaca Tužilaštva BiH za kojeg je u tekstu objavljeno da je riješio samo jedan predmet, iako je u izvještaju iz CMS-a, kojeg novinarka navodi kao izvor informacija, jasno naznačeno da je ovaj tužilac riješio 119 tužilačkih predmeta.

U spomenutim izvještajima je također jasno naznačeno da su sudije Suda BiH u 2012. godini riješili ukupno 6.770 predmeta. Tužioci Tužilaštva BiH su imali u radu u 2012. godini 1.265 krivičnih prijava protiv 6.938 lica i 787 istraga protiv 2.719 lica od čega je riješeno 558 prijava protiv 1.992 lica i 305 istraga protiv 815 lica. Tužioci Tužilaštva BiH su tokom 2012. godine podigli ukupno 188 optužnica protiv 370 lica.

Također napominjemo da predsjednici sudova u sudovima koji imaju preko 20 sudija, što uključuje i Sud BiH, kao i glavni tužioci u tužilaštvima koja imaju preko 20 tužilaca, što uključuje Tužilaštvo BiH, nisu obavezni raditi direktno na predmetima.

I konačno, pozivamo sve novinare koji, iz različitih izvora, dođu do podataka za koje vjeruju da ih je sačinio, pripremio ili dostavio VSTV BiH da nam se, blagovremeno, prije objavljivanja obrate, kako bi se podaci mogli verifikovati i eventualno pojasniti, i na taj način izbjeći situacija da se u javnosti plasiraju netačne informacije i kreira pogrešna percepcija o radu sudija i tužilaca, odnosno pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Objavljeni demant - LINK


 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba