Vijesti

PODNESENA ŽALBA NA PRESUDU SUDA BOSNE I HERCEGOVINE BROJ: S1 1 K00 3833 10 KrI od 12. 04. 2013. GODINE U KRIVIČNOM PREDMETU PROTIV OPTUŽENIH MILORADA ŽIVKOVIĆA I DUŠKA TADIĆA

05.07.2013. 15:06

Tužilaštvo BiH uložilo žalbu na visinu kazne i oslobađajući dio presude za Milorada Živkovića i odbijajuću presudu Dušku Tadiću za ratne zločine na području Čajniča.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podnijelo žalbu vijeću Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine protiv pomenute presude zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, zbog povrede krivičnog zakona, zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluka o krivičnoj sankciji u odnosu na optuženog Milorada Živkovića, te zbog povrede krivičnog zakona u odnosu na optuženog DuškaTadića s prijedlogom:

        da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine uvaži žalbu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, na način da se odbijajući dio presude Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K003833 10 KrI od 12. 04. 2013. godine, u odnosu na optuženog Duška Tadića, za radnje pod tačkom 1. i 1-ć) izreke presude i oslobađajući dio presude u odnosu na optuženog Milorada Živkovića, za radnje pod tačkom 1-ć) – lišenje druge osobe života (ubistvo) izreke presude ukine i održi pretres, kao i da se osuđujući dio presude u odnosu na optuženog Milorada Živkovića za radnje pod tačkom 1) izreke presude preinači u pravnoj ocjeni i pravnoj kvalifikaciji djela, tako da se radnje pod tačkom 1) izreke presude pravno kvalifikuju kao radnje krivičnog djela zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stava 1. tačke h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) izvršenog progonom, i to radnjama zatvaranja ili drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava i drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenog u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja, u vezi sa članom 180. stavom 1. KZ-a BiH, i da se optuženom Miloradu Živkoviću za učinjeno krivično djelo iz člana 172. stava 1. tačke h) KZ-a BiH, izvršeno progonom i to radnjama zatvaranja ili drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava i drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjeno u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja, izrekne kazna zatvora u dužem trajanju, bez primjene odredaba o ublažavanju kazne iz člana 49. KZ-a BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba