Vijesti

OPTUŽENI SALIH LELIĆ (1980) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU

25.12.2012. 13:55

Optuženi Salih Lelić sporazumno je priznao krivicu za krivično djelo krijumčarenje iz člana 214. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Optuženi Salih Lelić zvani “Juvin” (1980), nastanjen u Bužimu, državljanin BiH, sporazumno je priznao krivicu za krivično djelo za koje se tereti i sa tužiocem Odjela III Tužilaštva BiH zaključio sporazum o priznanju krivice.

Sklapanjem sporazuma o priznanju krivice, optuženi je u cijelosti priznao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret optužnicom Tužilaštva BiH od 21.08.2012. godine, a koja je potvrđena od strane Suda BiH dana 27.08.2012. godine.

U skladu sa sporazumom, tužilac i odbrana saglasni su da, na osnovu sporazuma, Sud BiH izrekne optuženom Salihu Leliću uslovnu osudu, tako što će mu utvrditi kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i istovremeno odrediti da se izrečena kazna neće izvršiti ako u roku od 4 (četiri) godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo, kao i da mu se u smislu člana 243. stav 6. KZ BiH oduzmu predmeti upotrijebljeni za počinjenje krivičnog djela.

Predložena kazna je u skladu sa ulogom optuženog u izvršenju krivičnog djela.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. On istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, bez ikakve prisile ili nagovora, te se obavezuje da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu koji mu eventualno odredi Sud BiH.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriče prava na suđenje, te prava na žalbu na presudu koju mu, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba