Vijesti

ZORAN JANKOVIĆ, ANĐELKA VASILJEVIĆ I GORDANA MITROVIĆ SPORAZUMNO PRIZNALI KRIVICU

25.09.2012. 15:19

Optuženi  Zoran Janković, Anđelka Vasiljević i Gordana Mitrović, sporazumno su priznali krivicu za počinjeno krivično djelo krivotvorenje novca iz člana 205. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 29. istog Zakona.

Sporazum o priznanju krivice sa tužiocem iz Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH sklopili su optuženi:

- Zoran Janković, rođen 12.05.1970. godine u opštini Koceljeva, gdje je i nastanjen, državljanin Republike Srbije,

- Anđelka Vasiljević, rođena 02.02.1968. godine u opštini Šabac, gdje je i nastanjena, državljanka Republike Srbije, i

- Gordana Mitrović, rođena 12.06.1965. godine u opštini Šabac, gdje je i nastanjena, državljanka Republike Srbije.

Optuženi, potpisivanjem sporazuma, u cijelosti priznaju izvršenje krivičnog djela koje im se stavlja na teret optužnicom Tužilaštva BiH od 26.07.2012. godine, a koja je u cijelosti potvrđena od sudije za prethodno saslušanje Suda BiH dana 27.07.2012. godine.

Tužilac i odbrana saglasni su da, na osnovu sporazuma, Sud BiH izrekne optuženima Zoranu Jankoviću, Anđelki Vasiljević i Gordani Mitrović kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine, a koja se neće izvršiti ako osuđeni u vremenu od pet (5) godina ne počine novo krivično djelo, kao i mjeru sigurnosti oduzimanja predmeta upotrijebljenih ili namijenjenih izvršenju krivičnog djela i koji su nastali izvršenjem krivičnog djela.

Također, sporazumom je definisano i da Sud BiH, primjenom odredbe člana 56. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu („Službeni glasnik BiH“ br. 29/03), Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine za pomenute optužene predloži mjeru protjerivanja sa teritorije Bosne i Hercegovine u vremenskom rasponu od jedne (1) do deset (10) godina, a koje vrijeme će odrediti Sud BiH cijeneći težinu i način izvršenja krivičnog djela, te da tužilac, optuženi i njihovi branioci saglasno predlažu da se mjera pritvora ukine sa danom donošenja odluke o protjerivanju.

Predložena kazna je u skladu sa ulogama optuženih u izvršenju krivičnog djela koje je opisano u optužnici.

Od optuženih će biti oduzeto i uništeno 7 komada krivotvorenih novčanica u apoenu od 100,00 KM.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuju da su upoznati sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. Oni istovremeno potvrđuju da izjavu o priznanju krivice daju dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, te se obavezuju da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu koji im, eventualno, odredi Sud BiH.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriču prava na suđenje, te prava na ulaganje žalbe na krivičnopravnu sankciju koju im, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazumi su proslijeđeni Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba